Infrastructura

Căi de acces în comunitate
Din punct de vedere al reţelei de circulaţie, comuna are o poziţie bună fiind traversată pe lungimea de 7.5 km de DJ 109C, care face legătura dintre DN1C şi DN16, care asigură legătura dintre Cluj-Napoca - Reghin.
Reşedinţa de comună, Fizeşul Gherlii este situată la 6.5 km de oraşul Gherla, unde se află şi cea mai apropiată staţie de cale ferată iar faţă de Cluj-Napoca se află la 56,5 KM. Celelalte trei sate sunt legate de reşedinţă prin DJ 109D spre comuna Sic, şi se află la următoarele distanţe:

 • Bonţ la 9 km cu legătură drum asfaltat DJ 109C şi DJ 109 D;
 • Nicula la 6 km cu legătură drum asfaltat DJ 109C şi DJ 109 D;
 • Săcălaia la 11,5 km cu legătură drum asfaltat DJ 109C şi DJ 109 D.

Relaţiile din teritoriul comunei sunt bine reprezentate ca şi trasee şi gabarite atât auto cât şi pietonale.

 

Reţeaua de drumuri este reprezentată prin două categorii:

 • drumuri judeţene DJ 109C şi DJ 109D, în lungime de 15,9 km asfaltate integral pe raza comunei, deşi la ora actuală DJ 109C prezintă zone de uzură cu gropi şi discontinuităţi ale îmbrăcăminţii asfaltice;
 • drumuri comunale DC106 spre Lunca Bonţului în lungime dec 15 km, din care 3 km asfaltat spre Mănăstirea Nicula, din loc. Nicula, pietruit pe 2 km, din pământ 10 km.

Nu există mijloc de transport în comun care să lege satele între ele remarcându-se o oarecare disfuncţionalitate în relaţia dintre reşedinţa de comună şi acestea.
Reţeaua stradală din cadrul localitaţilor componente ale comunei Fizeşu Gherlii însumează suprafaţă de 23,20 ha situată în intravilan. Uliţele sunt în proporție de cca 60 % din pământ iar restul sunt slab pietruite şi se prezintă într-o stare mediocră.


Datorită condiţiilor de relief în zonele deluroase, trama stradală are aspect dezordonat şi doar pe mici zone este sistematizată, cum este accesul la mănăstirea Nicula. În zonele cu pante accentuate uliţele satelor nu sunt practicabile cu mijloace auto obişnuite.
Strada principală a resedinţei de comună Fizeşu Gherlii se suprapune peste traseul DJ109C pe o lungime de 1,7 km. Celelalte trei sate au strada principală perpendiculară pe traseul DJ 109D care traversează intravilanul numai în satul Nicula pe 300m lungime.


Reteaua căilor de comunicaţie de pe raza comunei a cărei densitate la 100 km este mai mare decât media pe judeţ, asigură legăturile satului reşedinţa atat cu satele componente cât şi cu localităţile învecinate.
În ultimii ani s-a definit mai bine "Zona periurbană a municipiului Gherla" analizată în cadrul studiului de fundamentare al PUG.Legăturile funcţionale, mai ales în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare, între Gherla, Fizeşu Gherlii, Mintiu Gherlii şi Sic s-au dezvoltat îndeosebi prin amplificările reţelelor de gaz, alimentare cu apa, electricitate şi altele. De asemenea sporeşte neîncetat circulaţia de tranzit prin comună.
În scopul susţinerii dezvoltării relaţiilor în teritoriu lucrarea PUG din 2004 propune:

 • Modemizarea drumurilor judeţene conform prevederiior din PATJ.
 • Executarea unui pasaj auto subteran, la intersecţia cu calea ferată din oraşul Gherla pe drumul Fizeşului DJ 109C, având în vedere că acesta asigură legătura de tranzit către localităţi importante: Târgu Mureș, Reghin, Bistriţa, precum şi cu zona suburbană: Fizeșu Gherlii, Mintiu Gherlii.
 • Amenajarea şi modernizarea intersecţiilor drumurilor comunale cu cele judeţene.
 • Amenajarea parcajelor din zona complexului monahal Nicula.

Din analiza situaţiei existente s-au reţinut următoarele disfuncţionalitaţi legate de căile de comunicaţie şi circulate în general:

 • Starea tehnică precară a străzilor din localităţile componente ale comunei
 • În zonele construite compact , lipsa unei trame stradale clare cu legături între străzile principale
 • Dispersarea locuinţelor pe o suprafaţă mare, cătunul Comodarc, Bonţ, Săcălaia, face aproape imposibilă sisitematizarea reţelei stradale în condiţiile costurilor foarte mari pe care le-ar implica acestea, raportat la posibilităţile financiare de care dispune comuna.
 • Existenţa unor intersecţii nesisitematizate între DJ 109D şi drumurile comunale cu repercursiuni negative asupra traficului rutier
 • Neasigurarea locurilor de parcare suficiente din zona Mănăstirii Nicula-necesare sărbătorilor de peste an. 

 

Alimentare cu apă şi canalizare
Toate cele 4 sate ale comunei sunt alimentate cu apă potabilă racordate la reţeaua sistematizată de la Gilău.
Cele 4 sate ale comunei nu dispun de canalizare a apelor menajere în sistem centralizat, în prezent este depus proiect. Populaţia foloseşte latrine uscate din incinta gospodăriilor. Aceste latrine nu respectă condiţiile de amplasare sanitare şi nici nu au cuve din belon impermeabile pentru a evita exfiltraţiile în sol sau în panza freatică.
În Fizeşu Gherlii există o microstaţie individuală de epurare a apelor uzate pentru blocul de locuinţe (0.5 km). Aceasta este însă insuficientă şi nefuncţională datorită sistemului învechit şi neîntreţinut.

 

Localităţile aparţinătoare comunei Fizeşu Gherlii sunt alimentate din sistemul naţional de energie electrică prin reţele de distribuţie de medie tensiune (20 kV) aeriene, pe stâlpi din beton.
Din reţea sunt alimentate posturile de transformare astfel:

 • Fizeşu Gherlii 2 posturi de 20 / 0,4 kV
 • Nicula 2 posturi de 20 / 0,4 kV
 • Bonţ 1 post de 20/ 0.4 kV
 • Săcălaia 1 post de 20 / 0,4 kV

Nu sunt electrificate câteva gospodării din Fizeşu Gherlii cele din cătunul Codomarc (Săcălaia) şi la popas - moară.

 

Alimentarea cu gaze naturale
În ultimii 5 ani în comuna Fizeşu Gherlii s-au executat lucrări din etapa I a proiectului de alimentare cu gaze naturale.
Ca urmare, în prezent este executată reţeaua de alimentare din satele Fizeşu Gherlii şi Nicula, inclusiv staţiile de reglare - măsurare. S-au efectuat racordările la 10% din gospodării din localitatea Fizeşu Gherlii şi 28% din gospodariile din localitatea Nicula.
Satele Bonţ şi Săcălaia nu au alimentare cu gaze naturale. Încălzirea se asigură în prezent în toate satele cu sobe şi combustibil solid.

 

Telefonia
In comuna Fizeşu Gherlii sunl instalate 163 posturi telefonice.

 

Gospodărirea comunală
Activităţile de gospodărire comunală grupează domeniul gestionării deşeurilor şi în satele comunei se produc următoarele tipuri de deşeuri:deşeuri menajere solide cu componentele deşeuri organice şi deşeuri nedegradabile şi deşeuri animaliere.
Gestionarea deşeurilor se face, în satele aparţinătoare de către producătorii acestora în propriile gospodării. În reşedinţa Fizeşu Gherlii s-a introdus procedeul urban de colectare şi evaluare a deşeurilor prin contract cu Salprest Gherla, dar sistemul nu este generalizat şi nu au dispărut rampele clandestine de depozitare.

Înapoi